V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) pověřila společnost HSoul Invest s.r.o. příslušné osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušné osoby“).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Oznámení protiprávního jednání:

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (např. pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“), správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž či výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění) dozvěděla o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené Směrnicí o ochraně oznamovatelů.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení, se rozumí oblast:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Příslušná osoba je zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení a případně navrhuje společnosti HSoul Invest s.r.o., jakožto povinnému subjektu, opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů i o způsobu jeho vyřízení nejpozději do 3 měsíců a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje minimálně po dobu 5 let.

Společnost HSoul Invest s.r.o. i příslušné osoby deklarují oznamovateli zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděly při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Také oznamovatelům zaručují naprostou ochranu jejich osobních údajů.

V souladu se Směrnicí jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

 

Podat oznámení lze písemně nebo ústně příslušné osobě Ing. Kateřině Žákové na následující komunikační kanály:

 • e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu oznameni_zakova@helpsoul.cz,
 • zasláním dopisu k rukám Kateřiny Žákové na adresu Křenová 409/52, 602 00 Brno,
 • telefonicky na čísle 734 733 786 v pracovní dny v čase 9:00 – 14:00 hodin.
 • osobně – po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Zastupující oprávněnou osobou v případě nepřítomnosti příslušné osoby, případně jako alternativní oznamovací kanál pro případ, že se oznámení týká příslušné osoby, je:

S podaným oznámením se seznamují pouze příslušné osoby, které řádně posuzují důvodnost oznámení.

Oznámení lze také podat prostřednictvím:

 • Externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstvu spravedlnosti ČR (způsob podání oznámení je uveřejněn na webových stránkách ministerstva – https://oznamovatel.justice.cz/).
 • Uveřejněním, tj. zpřístupněním informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách); uveřejnění je možné pouze za podmínek stanovených Směrnicí, a to v těchto případech:
  • v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření;
  • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení;
  • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Uveřejnění by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech , kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (Vnitřní oznamovací systém společnosti HSoul Invest s.r.o. nebo oznámení Ministerstvu spravedlnosti).

 • Přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, správní orgán).